template_01
template_04
title3

1. การจัดการงานจัดเก็บค่าบริการสาธารณะใช้จ่ายส่วนกลางหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว

  • ดำเนินการแจ้งหนี้และจัดทำบัญชีบันทึกการรับชำระค่าบริการสาธารณะใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว, บัญชีแสดงรายรัย-รายจ่าย ประจำเดือน/ปี เสนอจัดทำงบแสดงสถานะทางเงิน (งบดุล) พร้อมให้บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีตรวจสอบ
     
  • ดำเนินการติดตามเร่งรัดจัดเก็บ โดยให้มีการนำส่งเงินรายได้ที่จัดเก็บเข้าบัญชีของโครงการ/นิติบุคคลอาคารฯ และจัดให้มีการออกใบแจ้งหนี้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้การรับชำระมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

.................................................................................................

2. การจัดการงานความสะอาด พื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง

อาทิเช่น ถนนภายในโครงการ คลับเฮ้าส์-สโมสร การกำกับดูแลบริเวณทางเดิน ลานจอดรถและบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ โดยให้มีแผนงานปฏิบัติงานประจำวัน สัปดาห์/เดือน เป็นต้น

.................................................................................................

3. การจัดการงานรักษาความปลอดภัย

จัดให้พนักงาน รปภ. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงและการจัดซ้อมหนีไฟ ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงตรวจเช็คการผ่านเข้าออกของบุคคลภายนอก อาทิเช่น การเข้ามาตกแต่งห้องชุด/หมู่บ้าน การตรวจเช็คอุปกรณ์สิ่งของเข้า-ออกหมู่บ้าน รวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย

.................................................................................................

4. การจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารและเครื่องจักรกลต่างๆ

อาทิเช่น การตรวจเช็ค/การบำรุงรักษาระบบต่างๆ ได้แก่ บ่อบำบัดน้ำเสียหรือเครื่องกลไกต่างๆ (ถ้ามี) รวมถึงขั้นตอนแผนงานการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านเพื่อการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน

.................................................................................................

5. การจัดการงานดูแลรักษาสวน (ถ้ามี)

โดยจัดให้มีการรดน้ำ, ใส่ปุ๋ย, พรวนดิน, ฉีดยาฆ่าแมลงและตัดแต่งการบำรุงต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

.................................................................................................

6. การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร

pic8

โดยเน้นสร้างให้พนักงานได้มีมาตรฐานการให้บริการ (SOS, Standard Quality Service) เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจให้เกิดแก่
เจ้าของร่วม/ผู้รับบริการ

.................................................................................................

7. การเสริมสร้างกิจกรรมนันทนาการให้กับอาคารที่พักอาศัย

อาทิเช่น จัดกิจกรรมร่วมระหว่างเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีในชุมชนหมู่บ้านและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ อาทิเช่นเสนอจัดให้มีการท่องเที่ยวทัศนาจร จัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมอื่นๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามสมควรตามความต้องการของผู้พักอาศัยโดยรวม หรือตามวัตถุประสงค์ของที่ประชุมเจ้าของร่วมที่มีมติเห็นชอบต้องการ เป็นต้น

.................................................................................................

8. การบริหารจัดการทั่วไป จักดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

8.1 การกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

8.2 การจัดประชุมคณะกรรมการทุก 2 – 3 เดือน หรือแล้วแต่กรณี

8.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน/ปี ของฝ่ายจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร - คอนโด

8.4 การประสานงานติดต่อส่วนราชการ (ถ้ามี) อาทิเช่น การติดต่อราชการเรื่องไฟฟ้า-การประปา การยื่นขอ

จดทะเบียนการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ การยื่นขอจดทะเบียนการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ประชุมสามัญประจำปีมีมติเห็นชอบ เป็นต้น

8.5 การประสานงานและจัดหาทนายว่าคดีความกรณีจำเป็นที่ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับโครงการ

8.6 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเจ้าของร่วมทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เจตนารมณ์ของเจ้าของร่วม

8.7 การกำกับดูแลบริษัทรับจ้างงานต่างๆ ให้ดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมถึงการนำเสนอ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอย่างสูงสุด

8.8 การจัดการบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ระเบียบ ที่ควรทราบและเสนอให้มีกล่องรับความคิดเห็น

รวมถึงการออกกฎระเบียบหรือหนังสือขอความร่วมมือเรื่องต่างๆ ตามที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว

8.9 การจัดทำ/จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารรวมถึงระบบการจัดเก็บเอกสารที่ใช้ในหน่วยงานให้มีความเรียบร้อย