template_01
template_04

     เพิ่มสิน พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท เป็นบริษัทที่รับบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัย - คอนโด -หมู่บ้านจัดสรร ปัจจุบันกำลังขยายหน่วยงานมีความประสงค์รับสมัครบุคคล ที่มีใจรักงานด้านบริการ เพื่อบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังนี้

 arrow1 ธุรการอาคาร-หมู่บ้าน-สำนักงาน                                                           จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษา ม.6-ปวช-ปวส-ปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการ-การบัญชี
     มนุษยศาสตร์-รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
2. ใช้เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานพิมพ์ดีด/คอมพิวเตอร์
3. มีความซื่อสัตย์เป็นบุคคลที่มีใจรักงานบริการ-มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

4. ถ้าเคยผ่านงานหรือฝึกอบรมงานด้านบริการ/การโรงแรม/อาคารคอนโด/นิติบุคคลหมู่บ้าน/มีประสบการณ์
     ด้านบริหารอาคาร ถ้าสื่อสารพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 arrow1 ช่างประจำอาคาร - โครงการหมู่บ้าน                                                    จำนวน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
1. ชาย อายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาม.6-ปวช-ปวส-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า-ช่างอุตสาหกรรม
2. ใช้เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานพิมพ์ดีด/คอมพิวเตอร์ได้พอสมควร
3. มีความซื่อสัตย์เป็นบุคคลที่มีใจรักงานบริการมีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. ถ้าเคยผ่านงานหรือฝึกอบรมงานด้านบริการ/การโรงแรม/อาคารคอนโด/โครงการหมู่บ้าน/มีประสบการณ์
     ด้านช่างบำรุงรักษาอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 arrow1 ผู้จัดการอาคาร-หมู่บ้าน                                                                       จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษา ปวส-ปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการ-การเงิน-บัญชี
     มนุษยศาสตร์-รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
2. ใช้เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานพิมพ์ดีด/คอมพิวเตอร์ และสื่อสารพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควร
3. มีความซื่อสัตย์เป็นบุคคลที่มีใจรักงานบริการ-มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. ถ้าเคยผ่านงานหรือฝึกอบรมงานด้านบริการ/การโรงแรม/อาคารคอนโด/นิติบุคคลหมู่บ้าน/มีประสบการณ์
     ด้านบริหารอาคารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

app1

ผู้สนใจติดต่อสมัครงาน
กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาและติดต่อนัดวันสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่อกรอกรายละเอียดสมัครงาน